سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خانه او زحسن طلعت او

نیست خانه، که جنتی دیگر ست

گرد گشتیم درین خانه بسی

نیست غیر تو درین خانه کسی

خلق را قبله گشت خانه تو

همچو زین پیش خانه نوشاد

خانه محمود را مسعودزیبد کدخدای

کدخدای خانه شیر عرین زیبد عرین

اگر نبود به صدر خانه خوبی

بود خدمتگری را خانه روبی

ملک یکی خانه ایست بنیادش عدل

خانه نپاید اگر نباشد بنیاد

گشت ویران زگریه خانه چشم

غم چنین چند خانه ویران کرد

برو رخت در خانه فقر نه

که این خانه دارالامانی خوشست

به کاخ بلندش یکی خانه بود

فرنگیس زان خانه بیگانه بود

مر او را دران خانه انداختند

در خانه را بند برساختند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165