سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفتم هلا چه جرم و خیانت به من نهی

بگشای چشم و بر لب و دندان خود نگر

لب رطب سازی و آنگه خسته از دندان کنی

خسته از دندان من کن، گر رطب می خوانیش

چون لب پیمانه می جوشد به هر تر دامنی

آن لب میگون که دندان بر جگر دارد مرا

کسی کز بهر زخم چشم زد نیل

رسیدش چشم زخمی ناگه از میل

هر زمان آرد به عَمد ا زلف را نزدیک لب

تا نماید دود دوزخ بر لب کوثر مرا

دلم شکستی و چشم از دو عالمم بستی

دو زلف پرشکن و چشم پر فن است تو را

گفت ده بوسم به لب افزون مزن گفتم به چشم

هی همی بوسیدمش لب هی غلط کردم شمار

بر لب دریا نشسته روز و شب

در میان هر دو مانم تشنه لب

چشم او بی خواب خواب آلوده باشد روز و شب

چشم من زان زلف خواب آلود او شب ساهرست

زلف او هرشب تو گویی از لب میگون او

چشم او را می دهد تا گیردش خواب و قرار

 • جستجوی مرغ سحر در سعدی
 • جستجوی گریه در همه ی آثار
 • جستجوی محمد در همه ی آثار
 • جستجوی پس از این گوش در شهریار
 • جستجوی زمستان در همه ی آثار
 • جستجوی وصل در حافظ
 • جستجوی گل در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • جستجوی چادر مسجد در همه ی آثار
 • جستجوی تکبیت ارزقی هروی تلگرام در ازرقی هروی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165