سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چند گیرم ز غم به دندان دست

آه از دست آن لب و دندان

با لب تو جان شکار زلف تست

با رخ تو کار کار زلف تست

تا باز گشادند سر زلف ز رخسار

از روی جهان زلف شب تار گشادند

به لب و چشم ، راحتی و بلا

به رخ و زلف ، توبه ای و گناه

دور از لب و دندان عراقی همه کامم

زان دو لب شیرین شکر بار برآمد

نگر کز چشم شاهد چیست پیدا

رعایت کن لوازم را بدینجا

لب و دندان و زلف و خال، فایز

مرا زین چار شاهد قطع دعواست

با من لب تو چو زلف تو بسته چراست؟

چشم خوش تو خصم من خسته چراست؟

ز چشم اوست دلها مست و مخمور

ز لعل اوست جانها جمله مستور

به غمزه چشم او دل می رباید

به عشوه لعل او جان می فزاید

تعداد ابیات منتشر شده : 59270