سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چشم من غَوّاص شد تا زلف او شد بادبان

زلف او طرفه است لیکن چشم من زو طرفه تر

افتادی اگر ز چشم مردم چون اشک

در چشم منی عزیز چون مردم چشم

گر بترسد ز دلم زلف و لب او نه عجب

زانکه در زلف و لب او همه مشک و شکرست

بدو چشم شوخ جادو بربود خوابم از چشم

مرساد چشم زخمی بدو چشم چشم بندش

ای چشم هم چشم به چشمت روشن

چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید

چشم بر چشم از رقیب محتشم پوشان که هست

چشم بر چشم رقیب انداختن نقصان چشم

لب و دندانی از عشق آفریده

لبش دندان و دندان لب ندیده

ای چشم تو چشم چشمه هر چشم همه

بی چشم تو نور نیست بر چشم همه

چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید

بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید

گه پاک کنی با آستین چشم ترم

گه بر لب خشک من لب تر سائی


 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی زعفران در کسایی مروزی
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی شهرت در بیدل دهلوی
 • جستجوی معنی در شاطر عباس صبوحی
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی ای برتر از وهم خیال در سعدی
 • جستجوی لب دندان چشم زلف رخسار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 286665