سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر بترسد ز دلم زلف و لب او نه عجب

زانکه در زلف و لب او همه مشک و شکرست

بدو چشم شوخ جادو بربود خوابم از چشم

مرساد چشم زخمی بدو چشم چشم بندش

ای چشم هم چشم به چشمت روشن

چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید

چشم بر چشم از رقیب محتشم پوشان که هست

چشم بر چشم رقیب انداختن نقصان چشم

ای چشم تو چشم چشمه هر چشم همه

بی چشم تو نور نیست بر چشم همه

چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید

بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید

گه پاک کنی با آستین چشم ترم

گه بر لب خشک من لب تر سائی

بدان کاین چشم صورت چشم دنیاست

ولیکن چشم معنی چشم عقبی است

لب پیمانه اگر بر لب جانانه نبود

بوسه گاه لب رندان لب پیمانه نبود

چشم اسپ از چشم شه رهبر بود

چشم او بی چشم شه مضطر بودتعداد ابیات منتشر شده : 206541