سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید

بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید

بدان کاین چشم صورت چشم دنیاست

ولیکن چشم معنی چشم عقبی است

بی روی تو گشت لاله گون مردم چشم

بنشست ز دوریت به خون مردم چشم

هر زمان گویم به شیرینی و پاکی در جهان

چون لب و دندان او یارب لب و دندان بود

ماندست چون دل من در زلف او سیر

رخسار آبدارش در زلف تابدار

از چشم بد ایمنی که دارد

دندان و لب تو شکل یاسین

جمالت چشم جان را چشمهٔ نور

ز رخسار تو بادا چشم بد دور

چند گیرم ز غم به دندان دست

آه از دست آن لب و دندان

با لب تو جان شکار زلف تست

با رخ تو کار کار زلف تست

تا باز گشادند سر زلف ز رخسار

از روی جهان زلف شب تار گشادند

تعداد ابیات منتشر شده : 112565