سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تیغ تو که لب تا لب او دندانست

دندان اجل در لب او پنهانست

بدان کاین چشم صورت چشم دنیاست

ولیکن چشم معنی چشم عقبی است

بخوابش دید لب بر لب نهاده

چو شکّر بر لب گل لب گشاده

لب پیمانه اگر بر لب جانانه نبود

بوسه گاه لب رندان لب پیمانه نبود

چشم اسپ از چشم شه رهبر بود

چشم او بی چشم شه مضطر بود

چشم بر چشم من سرگشته افکن تا تو را

بهر دفع چشم بد گردم بلاگردان چشم

ای هزارت چشم در هر گوشه سرگردان چشم

آهوی چشم سیه مستان تو را قربان چشم

دل بغمش دادم و جان هم دهم

گر لب و دندان لب و دندان اوست

چشم او بی سمه همچون چشم نرگس دلفریب

زلف او بی شانه همچون زلف سنبل تابدار

ما در طلب زلف تو چون زلف تو پیچان

ما در هوس چشم تو چون چشم تو بیمارتعداد ابیات منتشر شده : 292213