سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

از چشم من جمال دو رخسار یار رفت

وندر دلم خیال دو رخسار یار ماند

دور از لب و دندان عراقی همه کامم

زان دو لب شیرین شکر بار برآمد

نگر کز چشم شاهد چیست پیدا

رعایت کن لوازم را بدینجا

لب و دندان و زلف و خال، فایز

مرا زین چار شاهد قطع دعواست

ز چشم اوست دلها مست و مخمور

ز لعل اوست جانها جمله مستور

به غمزه چشم او دل می رباید

به عشوه لعل او جان می فزاید

چو از چشم و لبش جویی کناری

مر این گوید که نه آن گوید آری

چو از چشم و لبش اندیشه کردند

جهانی می پرستی پیشه کردند

با من لب تو چو زلف تو بسته چراست؟

چشم خوش تو خصم من خسته چراست؟

بکنند رخ به ناخن بگزند لب به دندان

همه ساحران بابل ز دو چشم شوخ و شنگش

تعداد ابیات منتشر شده : 76922