سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لیک با این سوگواری های سخت

ماتم مادر نباشد بلعجب

برجیس گفت مادر ارزیز است

مس را همیشه زهره بود مادر

آمخته ز مادر این فضایل را

و آموزاند به مادر دیگر

ضرر این جنایت آخر کار

بازگردد به مادر و به پدر

بود علاقهٔ مادر به حالت فرزند

حکایتی که محال است شرح آن دادن

گرچه بهرام را دو مادر بود

مادر خاک مهربان تر بود

مجنون ز نفیرهای مادر

افروخت چه شعله های آذر

شد ز مادر جدا و لیک زمین

در کنارش کشید چون مادر

شرمت ناید که چون کبوتر

روزی خوری از دهان مادر

تا کی چو مسیح بر تو بینند

از بی پدری نشان مادر

تعداد ابیات منتشر شده : 509565