سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

می ترس که آن زمان درآید

کارند به سر زمان مادر

مادر تن را پسر این جان توست

مادر باقی و پسر رفتنی

مادر باباشمل رفت از جهان

هفته ای باباشمل بربست لب

مرگ مادر خاطرش افسرده کرد

گشت خاموش آن تنور ملتهب

یکی بگفت به آن داغدیده مادر زار

به وقت تسلیت وتعزیت نشان دادن

پدر قیصر بدش مادر بد افسر

ولیکن بود ازو مادر در آذر

تو قدر صحبت مادر چه دانی

که از مادر دمی خالی نمانی؟

به غرفه مادر خود دید در لباس سفید

دلش قوی شد از آن عهد و آن زبان دادن

فتاد رشتهٔ دارش به گردن و جان داد

به رغم مادر و آن وعدهٔ نهان دادن

این گفت و چو سایه در سر افتاد

در بوسه پای مادر افتاد

تعداد ابیات منتشر شده : 505785