سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مادر می را بکرد باید قربان

بچهٔ او را گرفت و کرد به زندان

اندر آ مادر که اقبال آمدست

اندر آ مادر مده دولت ز دست

خو کرده به تنگنای شروان

با تنگی آب و نان مادر

زیر صلف کسی نرفته

جز آن خدای و آن مادر

یک ره چو خضر جهان بپیمای

تا چند ز خانه جان مادر

مدبر خلفی به خویشتن بر

خود نوحه کن از زبان مادر

ایها البابا برفت ار مادرت

جهد کن و آمرزش مادر طلب

گوشه گیری از ادب برداشت سر

گفت : مرگ مادر ذوق و ادب

پدرت فتنه بود و مادر شر

نیک مانی به مادر و به پدر

از مادر خود خبر نبودش

کامد اجل از جهان ربودش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165