سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در ره ناموس و مال ، کوشش کردن رواست

ایران مال شماست ، ایران مال شماست

برادران رشید! این همه سستی چراست

ایران مال شماست ، ایران مال شماست

بر این یتیم و غریب نیکی آئین ماست

ایران مال شماست ، ایران مال شماست

کنون به مردانگی پاسخ دادن سزاست

ایران مال شماست ، ایران مال شماست

دست ببریدشان، گرتان غیرت بجاست

ایران مال شماست، ایران مال شماست

بهار ایرانتان باز خوش و با صفاست

ایران مال شماست ، ایران مال شماست

ماند به ایرانیان ایران بی بازخواست

ایران مال شماست ، ایران مال شماست

آری یار شما فره کیهان خداست

ایران مال شماست ، ایران مال شماست

زان مال که داشتم مرا مال تو به

از مال مرا قبول و اقبال تو به

مال در گنج شهان یابی و، در خاطر من

هر چه یک مال خطیر است دگر مال حقیر

تعداد ابیات منتشر شده : 510165