سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اینجا ندیده هیچ از آن مال جز لقب

و آنجا نبرده هیچ از آن مال جز ندم

این مسلم، اوحدی، گر باده گفتی: شد حرام

این که روی خوب دیدن شد حرام اندر کجاست؟

رایگان کردی تو مال خویش مر خواهنده را

حرص او خود کم شود چون مال باشد رایگان

بسا فقیر که از جاه او رسید به مال

بسا حقیرکه از مال او رسید به جاه

بنگر که ز مال و زر چه خواهی

چه مال و چه زر ز هر چه خواهی

شکسته دل شده همه مال از تو ، هم دشمن

که گاه دشمن مالی و گاه دشمن مال

مال مردم خوردن از اسلام باشد دور و ما

مال مردم خورده تا خود را مسلمان ساختیم

من آن نیم که حلال از حرام نشناسم

شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام

میران به ملک و مال کنند افتخار و بس

آن نیست او که هست به مال افتخار او

اگر رعایت خلقست منصف همه باش

نه مال زید حلالست و خون عمر و حرام

تعداد ابیات منتشر شده : 510165