سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

با زبان دیگر این آواز نیست

گوش دیگر، محرم اسرار نیست

طوطئی از قفس دیگر گفت

چه توان کرد، ره دیگر نیست

نخواهم نیز ره پیمود دیگر

بجز کشتن چه خواهد بود دیگر

ترا هر جایگه راییست دیگر

ولی هر کار را جاییست دیگر

مرغ دل من ز جای دیگر

می خواست زند نوای دیگر

رنج بی مال بهرهٔ تو رسید

مال بی رنج بهرهٔ انباز

بپرسید دیگر کهتن را خورش

پدیدست هم پوشش و پرورش

چگویم راز دل زین بیش دیگر

تو خود دانی فرواندیش دیگر

فکر دیگر باید و مردی دگر

تاکه اوضاع جهان دیگر شود

دیگر آنک چشم من روشن ترست

دیگر آنک خلقت من اطهرست

 • جستجوی همه خراسان چون جای جغد و یران بود در اقبال لاهوری
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی انقلاب در همه ی آثار
 • جستجوی بنشینم وصبر پیش گیرم در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی موی سیاه در حافظ
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095