سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بازش اندیشه مال خود نکنم

بد بود بد خصال خود نکنم

احمدا اینجا ندارد مال سود

سینه باید پر ز عشق و درد و دود

گاه مال زمین همی بخشی

گاه فرق فلک همی سایی

چیز دادن به مرده اندر خواب

عدم مال باشد و اسباب

مرده ره راست جوع رأس المال

زان کند اکتساب حسن مال

ور ودیعت نهند مال یتیم

نزد ایشان، غنیمت انگارند

سقری گرسنه ست بر گذرت

مال و جاهست هیزم سقرت

از مال مرا چیزهاست بهتر

چون دشمن من تو ز بهر مالی؟

چون دو کس رفع حال خویش کنند

پیشت اثبات مال خویش کنند

ای خداوندان مال الاعتبار الاعتبار

وی خداوندان قال الاعتذار الاعتذار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165