سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دلی باید که یابد نور صادق

بود از نور خود در عشق صادق

آنرا که چنین لطیف دیدار بود

حقا که بر او عشق سزاوار بود

به صبری که در ناشکیبا بود

به شرمی که در روی زیبا بود

اگر خوابیم بود آن زود بگذشت

که خواب من چو خوابی بود بگذشت

گفتم که بود قاتل صاحب نظران، گفت

چشمی که بود منشا مستانگی ما

دل شاد شد آن که بود غمگین

آسوده شد آن که بود رنجور

پی شب نشینی که معهود بود

شدم تا به کویی که مقصود بود

دلی کو که بی جان خراشی بود

کمندی که بی دور باشی بود

روا بود که تو پیغمبری شوی مُرسَل

اگر سعادت پیغمبران بود به هنر

تحیتی که بود حرز بازوی افلاک

تحیتی که بود ورد جان روح امین

تعداد ابیات منتشر شده : 510165