سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به ارادت نشد کسی موصوف

به محبت نشد کسی معروف

این همه قاعده کافری است

به خداوند شریک آوری است

خواست ابلیس که آن فیض کرم

باز برد به فریب از آدم

غیر شه را به حرم راه مده

به گدا محرمی شاه مده

نه که صد کس به وی انباز کنی

عشقبازی به همه ساز کنی

فیض مهرش که جهان را عام است

حصر بر خود نه حد هر خام است

باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی

ور نه که برد هیهات از ما به تو پیغامی

در روی زمینم نه به غیر از تو مناص است

وز دور زمانم نه به غیر از تو مآب است

خط که ورق تر کند از دست تو

خاک به سر بر کند از دست تو

آن به که در اولست از آن چار به است

وان به که در آخر است از آن چار به است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165