سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

رای او را متین نیارم گفت

حاش لله نه زانکه نیست متین

حبل متین بنده معزی مدیح توست

واجب کند به حبل متین اعتصام او

فضل خدای حَبل متین است شاه را

هر جا که شد به حَبل متین اِعتِصام کرد

تا که نفس چو آب او شد پاک

شد متین شخص او چو کوه متین

چون کوه متین بادی تا کوه متین است

با بخت قرین بادی تا دور قرانست

شربهاییست نطق و لفظ تو عذب

وز معانیش چاشنی متین

مبادا جز متین بنیاد عمرت

که بنیاد هدی از تو متینست

نور مبین ناصیه پاک او

حبل متین حلقه فتراک او

آسمان از لطایف کرمت

کمری بسته چون مجره متین

دست افتادگان حادثه را

دامن جاه اوست حبل متین

تعداد ابیات منتشر شده : 510120