سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در زلفش از آن دو رخ چون لاله نشاطی

در چشمش از آب دو لب چون باده خماری

زین عشوه فروشندهٔ پیوسته دروغی

زین بیهده اندیشهٔ بگسسته فساری

چون آبی و چون سیب ازین صد تنه حوری

چون نار و چو نارنگ ازین ده له یاری

آتش به تن و جان جهانی زده و آن گه

چون آب نبینیش به یک جای قراری

اینجای ز بی رحمی دلسوخته قومی

و آنجای ز بی شرمی بر ساخته کاری

هم جان سر او که از آن ماه نخواهم

جز بوس و کناری و حدیثی و نظاری

ور خواهم ازو بوس و کناری ز بخیلی

چون صبر من از من کند آن ماه کناری

اینک که یکی هفتست کان ماه دو هفته

کردست کناره ز پی بوس و کناری

امروز بدیدمش به نومیدی گفتم

کز ریش منت شرم همی ناید باری

دو لعل ز هم باز گشاد از سر طعنه

افروخت درین دل ز سر شوخی ناری

 • جستجوی اصل در مولوی
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • جستجوی عشاق در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در فردوسی
 • جستجوی هوس باد بهارم در حافظ
 • جستجوی تخته نرد در خاقانی
 • جستجوی خون در اسدی توسی
 • جستجوی نماز در حافظ
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050