سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گزینم قران است و دین محمد

همین بود ازیرا گزین محمد

محمد رسول خدای است زی ما

همین بود نقش نگین محمد

قرین محمد که بود؟ آنکه جفتش

نبودی مگر حور عین محمد

اگر من به حب محمد رهینم

تو چونی عدوی رهین محمد؟

منم مستعین محمد به مشرق

چه خواهی از این مستعین محمد؟

تاج گردون محمد آنکه گرفت

در بزرگیش ملک و عدل پناه

سر سر کشان زمانه محمد

که دولت ندارد چو او یادگاری

حقیقت نور ذات آمد محمد

از آن عین صفات آمد محمد

محمد ابن ابراهیم طایی

که امرش در دو جان آرد دو ابار

در زمین از سخا و فضل و هنر

چون محمد تکین بغراخان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165