سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مدح تو گفتن بهار راست نکوتر

تا شنود مدح مردم متملق

نشنود گوش هیچ مدح نیوش

در جهان هیچ گوش مدح سرای

ای از هنر به مدح معین

وی از خرد به شکر معاتب

نیارم مدح تو اینجایگه گفت

که مدح تو حقیقت پادشه گفت

در صفت عدل او

مدح به گردون رسان

لاله گویی که بر زبان همه روز

مدح دستور دادگر دارد

مدح ملک مشرق بهرامشه مسعود

آن بدر فلک رتبت و آن ماه ملک مشرب

بر زر مدح نفکنم حملان

دیبه نظم را نبافم لاس

وآنگاه عروس مدح خوبش را

پیرایه ز دره پر بها کردی

بر جامهٔ افتخار بنده

مدح تو تراز آستینست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165