سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حجةالله علی الخلق علی متعال

که در آئینه شک شد به خدائی مدرک

علم همه عالم به علی داد پیمبر

چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار

همیشه مدح من خادم ترا باد

که قدر مدح من خادم تو دانی

بزرگوار حسین علی که مادح او

هر آنچه گوید در مدح او نباشد زور

بازگو رمزی از علی ولی

که تو را یافتم ولی علی

هر آن شاعر که یک ره مدح تو گوید شود کاره

کز آن پس خاطر اندر مدح سادات بشر بندد

نه خجل گردم ز مدح او که دانم ذره را

نیست امکان مدح مهر چهر خاور داشن

مرا نیست کاری به جز مدح خسرو

پس از مدح شه مدح دستور اعظم

بگوی مدحش اگر مدح گفته ای کس را

که مدح اوست ز مدح دگر کس استغفار

به علی مردمی و مردی نامی شد و تو

گر علی نیستی ای میر علی رادگری

تعداد ابیات منتشر شده : 505935