سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حجةالله علی الخلق علی متعال

که در آئینه شک شد به خدائی مدرک

علم همه عالم به علی داد پیمبر

چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار

بزرگوار حسین علی که مادح او

هر آنچه گوید در مدح او نباشد زور

هر آن شاعر که یک ره مدح تو گوید شود کاره

کز آن پس خاطر اندر مدح سادات بشر بندد

بگوی مدحش اگر مدح گفته ای کس را

که مدح اوست ز مدح دگر کس استغفار

به علی مردمی و مردی نامی شد و تو

گر علی نیستی ای میر علی رادگری

در دریای سرمدست علی

جانشین محمدست علی

صاحب دولت علی الاطلاق

خسرو عالمی علی التحقیق

مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر

بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار

آن کیست بدین حال و که بوده است و که باشد ؟

جز شیر خداوند جهان ، حیدر کرّارتعداد ابیات منتشر شده : 292227