سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

حجةالله علی الخلق علی متعال

که در آئینه شک شد به خدائی مدرک

علم همه عالم به علی داد پیمبر

چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار

همیشه مدح من خادم ترا باد

که قدر مدح من خادم تو دانی

بزرگوار حسین علی که مادح او

هر آنچه گوید در مدح او نباشد زور

هر آن شاعر که یک ره مدح تو گوید شود کاره

کز آن پس خاطر اندر مدح سادات بشر بندد

مرا نیست کاری به جز مدح خسرو

پس از مدح شه مدح دستور اعظم

بگوی مدحش اگر مدح گفته ای کس را

که مدح اوست ز مدح دگر کس استغفار

به علی مردمی و مردی نامی شد و تو

گر علی نیستی ای میر علی رادگری

ای جوادی کز پی مدح و ثنات

بر من از مدح و ثنا مدح و ثناست

ز جان و دیده کنم مدح تو که مدح تو را

به جان و دیده خریدار و خواستار تویی


 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در خیام نیشابوری
 • جستجوی مرغ در انوری
 • جستجوی لاله در حافظ
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی دلا در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی بهشت در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی فیض اله نکویی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 375466