سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گریه نمی دهد امان تا به تو من بیان کنم

قصهٔ جور زلف تو، نکته به نکته مو به مو

مو به مو حال پریشانی ما می گوید

مو به مو سر زلف که بدین حال گواست

چه رنگ آخر تو را از مو سفیدی

چو ندهد مو سفیدی رو سفیدی

ای سرو گلندام که داری کمر از مو

بر مو کمری نیست مناسب مگر از مو

هر آنکو حال موش باور نمیبو

مو آئین بی مو آئین بی مو آئین

امان از اختر شوریدهٔ مو

فغان از بخت برگردیدهٔ مو

مو آن دلدادهٔ بی خانمانم

مو آن محنت نصیب سخت جانم

مو آن آزردهٔ بی خانمانم

مو آن محنت نصیب سخت جانم

مو که یارم سر یاری ندیره

مو که دردم سبکباری ندیره

زغم یکدم مو آزادی ندیرم

دل بیچارهٔ مو کوه غم بی


 • جستجوی مست در خواجوی کرمانی
 • جستجوی خدا در همه ی آثار
 • جستجوی انتظار در اوحدی
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی شیرین سخن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی منی در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712