سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در دور تو دست فلک جائر

چون سایهٔ شمعست به کوتاهی

سر همه مو بموی دانی

رسوای توام ز من چه پرسی

حال این چشم ضعیفم می گفت

قلمم، در قلمم مو آمد

حرص نابیناست بیند مو بمو

عیب خلقان و بگوید کو بکو

با ما سر راستی ندارند

این کج کلهان مو پریشان

چو مویی بیتو زار و مستمندم

بتو آویخته چون مو ببندم

دست کوتاهی ز کفار لعین

فرض شد بهر خلاص مؤمنین

از فرق عمامه ها فکندند

مو ببریدند و چهره کندند

اکنونت دراز کرد می باید

طاعت، که گرفت قد کوتاهی

سیم خد سرو قد فرشته همال

مشک مو ماهرو ستاره جبین

تعداد ابیات منتشر شده : 510120