سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مو را ای دلبر مو با ته کاره

وگرنه در جهان بسیار یاره

نبرد اسباب عیشم مو به مو باد پریشانی

جدا زانطره و کاکل عجب جمعیتی دارم

مو به مو و ذره ذره مکر نفس

می شناسیدند چون گل از کرفس

کشاکش دلم آن زلف مو به مو داند

خوشا دلی که دلارام نکته دان دارد

مو به مو حال پراکنده دلان کی داند

آن که در حلقه موی تو گرفتار نشد

آن دل سرمست این دیوانگان

مو به مو از زلف او سودا گرفت

ور به ما خواهش تو راست شود

مو به مو بر تن ما خواست شود

مرغ دل در دام زلف او فتاد

سر نهاد و مو به مو پابسته شد

تا فروغی خم آن زلف گرفتارم کرد

مو به مو با خبر از حال گرفتارانم

ذهن تیرانداز ما بر هر نشان

می شکافد مو و بر مو می زندتعداد ابیات منتشر شده : 167058