سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

با زلف نگار عهد بستم

بشکستم و مو به مو سپردم

مجمع زلف او پریشان شد

حال مجموع مو به مو بینیم

آب چشم ما به هر سو رو نهاد

غرق دریا مو به مو بینیم ما

ما به بوی زلف سنبل بوی او

مو به مو زلف بتان بوئیم ما

سر زلفش به دست ما افتاد

می نمایند مو به مو ما را

در سر زلف او پریشان شو

جمع می باش مو به مو دریاب

دیده گردد مو به مو اعضای من

قبله رویم شود عذرای من

زلف او مو به مو پریشان شد

حال جمعی از آن پریشان است

تا ز مجموعهٔ زلف تو پریشان نشدم

مو به مو خواب پریشانم تعبیر نشد

جمع بودیم از پریشانی

جمع ما مو به مو پریشان شد


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی الف در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419