سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

آن زلف نگار ما به دست آر چنان

سودازدگان مو به مو می جویش

گر بخواهید ای رفیقان شرح او

بهرتان گویم حدیثی مو به مو

آب چشم ما به هر سو رو نهاد

غرق دریا مو به مو بینیم ما

ما به بوی زلف سنبل بوی او

مو به مو زلف بتان بوئیم ما

سر زلفش به دست ما افتاد

می نمایند مو به مو ما را

در سر زلف او پریشان شو

جمع می باش مو به مو دریاب

زلف او مو به مو پریشان شد

حال جمعی از آن پریشان است

جمع بودیم از پریشانی

جمع ما مو به مو پریشان شد

دیده گردد مو به مو اعضای من

قبله رویم شود عذرای من

تا ز مجموعهٔ زلف تو پریشان نشدم

مو به مو خواب پریشانم تعبیر نشد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165