سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وگرنه بیارای جنگ مرا

به گردن بپیمای هنگ مرا

پرسشی کن حال بیمار مرا

جستجویی کن، گرفتار مرا

زان گروه رفته نشماری مرا

مهربان باشی، نگهداری مرا

آن رشته که قوت روانست مرا

آرامش جان ناتوانست مرا

کزین بیش در درد دوری مرا

مدارا مفرما صبوری مرا

بود گشته مرا خریداری

که بدو تیز شد مرا بازار

دردیست مرا ورای درمان

زخمی است مرا به جای مرهم

سیاهی دو چشمانت مرا کشت

درازی دو زلفانت مرا کشت

مرا دردیست کان درمان ندارد

مرا راهیست کان پایان ندارد»

دلبستگی نماند به وارستگی مرا

وارستگی مباد ز دلبستگی مرا


 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627