سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز ناز بوسه لب دلستان نداد مرا

به لب رسید مرا جان و جان نداد مرا

ترا زهد و مرا مستی ترا تقوی مرا رندی

ترا آن کار افتاده مرا این کار افتاده

آنچه از رخت باید مرا ، از ماه بر ناید مرا

ماه تو افزاید مرا ، مهری دگر هر صبحدم

ای مرا ممدوح و مادح وی را پیرو مرید

ای مرا قاضی و مقضی وی مرا خصم و گوا

مرا خوانند بطلمیوس ثانی

مرا دانند فیلاقوس والا

وگرنه بیارای جنگ مرا

به گردن بپیمای هنگ مرا

پرسشی کن حال بیمار مرا

جستجویی کن، گرفتار مرا

زان گروه رفته نشماری مرا

مهربان باشی، نگهداری مرا

مدحت تو مرا عروس ضمیر

صفت تو مرا نگارستان

آن رشته که قوت روانست مرا

آرامش جان ناتوانست مرا


 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762