سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کی توان اندود این خورشید را

با کف گل تو بگو آخر مرا

مرا خوانند بطلمیوس ثانی

مرا دانند فیلاقوس والا

وگرنه بیارای جنگ مرا

به گردن بپیمای هنگ مرا

پرسشی کن حال بیمار مرا

جستجویی کن، گرفتار مرا

زان گروه رفته نشماری مرا

مهربان باشی، نگهداری مرا

مدحت تو مرا عروس ضمیر

صفت تو مرا نگارستان

کمترین رهبری مرا غول است

بهترین همرهی صباست مرا

نرمتر بالشی مرا سنگ است

گرمتر بستری گیاست مرا

بگیتی تژاوست نام مرا

بهر دم برآرند کام مرا

گفت ای غرض مرا نشانه

وا وارگی مرا بهانه

تعداد ابیات منتشر شده : 510165