سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زان گروه رفته نشماری مرا

مهربان باشی، نگهداری مرا

مدحت تو مرا عروس ضمیر

صفت تو مرا نگارستان

آن رشته که قوت روانست مرا

آرامش جان ناتوانست مرا

کزین بیش در درد دوری مرا

مدارا مفرما صبوری مرا

بود گشته مرا خریداری

که بدو تیز شد مرا بازار

دردیست مرا ورای درمان

زخمی است مرا به جای مرهم

یکی شاد کن در نهانی مرا

ببخشای روز جوانی مرا

سیاهی دو چشمانت مرا کشت

درازی دو زلفانت مرا کشت

مرا دردیست کان درمان ندارد

مرا راهیست کان پایان ندارد»

دلبستگی نماند به وارستگی مرا

وارستگی مباد ز دلبستگی مراتعداد ابیات منتشر شده : 373712