سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گفتم تو مرا مرثیت کنی

خویشان مرا تعزیت کنی

خادم قصر مرا دفینهٔ خسرو

چاکرکاخ مرا خزینهٔ قارون

مرا بود بر مهتران دسترس

عنان مرا برنتابید کس

سرود خوشت برد هوش مرا

زگوهر بیاکنده گوش مرا

آن رشته که قوت روانست مرا

آرامش جان ناتوانست مرا

کزین بیش در درد دوری مرا

مدارا مفرما صبوری مرا

بود گشته مرا خریداری

که بدو تیز شد مرا بازار

دردیست مرا ورای درمان

زخمی است مرا به جای مرهم

یکی شاد کن در نهانی مرا

ببخشای روز جوانی مرا

آن بنوشیدن کم و بیش مرا

عشوهٔ جان بداندیش مرا

تعداد ابیات منتشر شده : 504842