سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شادی آمد مرا ازین شفقت

خنده آمد مرا ازین گفتار

صدقت از کذب رهانید مرا

پایه بر چرخ رسانید مرا

نه مرا مطربان چابک دست

نه مرا ساقیان سیمین ساق

نه مرا برتکاب تو پایاب

نه مرا برگشاد تو جوشن

مرا از خویشتن برتر مپندار

تو بشکستی، مرا بشکست بازار

وفایِ یار پذیرفت روزگارِ مرا

مرا بعمرِ گرانمایه کوپذیر فتار ؟

نه مرا حاجتی ازو مقضی

نه مرا طاعتی ازو مأجور

گاه خلوت تویی مرا مونس

در حضرت مرا تویی داور

چنو کینه خواهی بیاید مرا

از ایران سپاهی نباید مرا

گر مرا نیست عدتی وافر

ورمرا نیست مرا آلتی موفورتعداد ابیات منتشر شده : 285455