سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا صنعت چرخ توسن شکسته

مرا صولت دهر رعنا گرفته

آب ده خنجر زبان مرا

تاب ده گوهر بیان مرا

بر رغم زمانه مرا جلالت

مرا مرکب رامش سوار کرده

هم ز راحت مرا نصابستی

هم ز دولت مرا نصیبستی

نبینی جز مرا نظمی محقق

نیابی جز مرا نثری مبرهن

چون مدیحت مرا فصیح کند

حشمت تو مرا کند الکن

مرا پیرایهٔ امنی و یمنی

مرا سرمایهٔ نامی و کامی

آنیم من جاودانی کن مرا

از زمینی آسمانی کن مرا

چرخ، سعی مرا شمرد بهیچ

دهر، کار مرا نمود انکار

گه مرا آبخور بصحرا بر

گه مرا خوابگاه در وادی

تعداد ابیات منتشر شده : 504917