سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کز همه حالتی مرا نظمی است

وز همه آلتی مرا جانیست

هیچ ندانم که مرا حال چیست

بخت مرا مایه اقبال چیست

چون مرا دردمند هجرش کرد

غیر وصلش مرا دوا که کند

سر برآورد که بگذار مرا

نیست با خلق جهان کار مرا

بی تو، چندان که محنتست مرا

با تو چندان محبتست مرا

نیز نگیرد جهان شکار مرا

نیست دگر با غمانش کار مرا

مرا از دور رمزی می نمایند

مرا پیوسته درها می گشایند

تا غم تو قبول کرد مرا

هستی خود ملول کرد مرا

تراام کنون گر بخواهی مرا

نبیند جزین مرغ و ماهی مرا

بگفت ای ستمکار، مشکن مرا

به بدرائی، از پا میفکن مرا


 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331658