سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چشمیست مرا و صدهزار اشک

جانیست مرا و یک جهان درد

چون بخواند سفله دیگر مرا

سویش آن لذت شود رهبر مرا

کرد چو آن بندگشایی مرا

داد ز هر بند رهایی مرا

شیرمردان در کعبه مرا نپذیرند

که سگان در دیرند خریدار مرا

وصل با دلدار میباید مرا

فصل از اغیار می باید مرا

کز همه حالتی مرا نظمی است

وز همه آلتی مرا جانیست

هیچ ندانم که مرا حال چیست

بخت مرا مایه اقبال چیست

چون مرا دردمند هجرش کرد

غیر وصلش مرا دوا که کند

سر برآورد که بگذار مرا

نیست با خلق جهان کار مرا

بی تو، چندان که محنتست مرا

با تو چندان محبتست مرا


 • جستجوی خون در اسدی توسی
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712