سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نه بجز آسمان مرا خیمه

نه بجز اختران مرا هادی

می نداند خلق اسرار مرا

ژاژ می دانند گفتار مرا

زمین نیست گرد سپاه مرا

نه خورشید یک بارگاه مرا

کردهٔ من مرا بست دلیل

گفتهٔ من مرا بسست گواه

دهی آب کشت خراب مرا

کنی راست تعبیر خواب مرا

نگه دار پشت سپاه مرا

بابر اندر آور کلاه مرا

جان می رود و مرا خبر نیست

جانان مرا خبر بگویید

گر چه بر بود عقل و دین مرا

بد مگویید نازنین مرا

یا خانه امید مرا در دربند

یا قفل مهمات مرا دربگشای

تراام کنون گر پذیری مرا

بر آیین به جفت گیری مرا



تعداد ابیات منتشر شده : 415004