سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرد حر محکم ز ورد «لاتخف»

ما بمیدان سر بجیب او سر بکف

بی تجلی مرد دانا ره نبرد

از لکد کوب خیال خویش مرد

حاصل اندر وصل چون افتاد مرد

گشت دلاله به پیش مرد سرد

چون خبر دارم ز ساز زندگی

با تو گویم چیست راز زندگی

چو کاموس اسپ افگن شیر مرد

چو منشور و فرطوس مرد نبرد

بگفتندش، فلان مرد از غمت، گفت

«نخواهد مرد چون من جان اویم »

مرد حر از لااله روشن ضمیر

می نگردد بندهٔ سلطان و میر

عشق را مرد نه هر مرد که بسیاری مرد

به بلاغت نرسیدند به پنجاه و به شست

تن زنده والا به ورزندگی است

که ورزندگی مایهٔ زندگی است

بتقوی زندگی کن چو عشاق

که از تقوی شوی ای مرد ره طاق

تعداد ابیات منتشر شده : 510165