سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر هر مرغکی بر شمعِ تسلیم

فدایی وار چون پروانه بودی

وای آن شاهین که شاهینی نکرد

مرغکی از چنگ او نامد بدرد

خود چه جنس شاه باشد مرغکی

مشنوش گر عقل داری اندکی

ز کنج مطبخ تاریک، خاست غوغائی

مگر که روبهکی برد، مرغکی بریان

غم کوه و درخت، زندگانی من است

بر شاخ درخت، مرغکی نغمه سراست

تو که داری فکرت گردون مسیر

خویش را از مرغکی کمتر مگیر

مرغکی سرگشته گردد کو به کو

یار او با او و می گوید که کو

مرغکی را وقت کشتن می دوانید ابلهی

گفت مقصود از دوانیدنش نازک گشتن است

خوشست نغمهٔ مرغی بساحت چمنی

ولی نه بوم سیه روز، مرغکی خوشخوان

قربان مرغکی که ز سودای عشق گل

از زخم نوک خار، به خون برکشیده است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165