سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نسیم از بوی می افتان و خیزان

قدح بر لعل و مروارید ریزان

گهر فروشان یاقوت سرخ و مروارید

به جهد باز شناسند از آن لب و دندان

وآن دگر که برد مروارید خرد

وآن دگر که سنگ ریزه و شبه برد

همی شود مَطَر اندر تُراب مروارید

به فعل و طبع نگر چون صدف شدست تراب

رفیقانی لطیف و خوب دیدار

چو مروارید در یک سلک هموار

شعرخود نزد تو آوردم وعقلم می گفت

کز پی سود ببحرین مبر مروارید

گر سایۀ تیغ تو فتد بر دریا

در حلق صدف لعل شود مروارید

حمل بویا مشک بودی تنگها بر تنگها

بار مروارید بودی کاروان در کاروان

شبی می گفت چشم کس ندیده ست

ز مروارید گوشم در جهان به

سرشک و آه راه ره توشه بسته

ز مروارید بر گل خوشه بسته

تعداد ابیات منتشر شده : 510165