سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زلف او شمشادِ تر بیرون کشیدست از سمن

چشم من زآتش برآوردست مروارید تر

به زیر آن شکرش رشته های مروارید

به گرد آن قمرش دسته های سیسنبر

در صدف دریا به نور رای او سازد همی

از سرشک ابر مروارید و در شاهوار

مروت کن! یتیمی را به چشم مردمی بنگر

که مروارید اشک اوست در گوشوار تو

هیچکس دیده است مر سیماب را چشمۀ پرند

هیچکس دیده است مروارید را پولاد کان

در سخن جمع کنم در معانی پس ازین

درکشم از پی گوش تو بزر مروارید

ز بر پوشی ز مروارید شب تاب

به دوش افگند چون پروین به مهتاب

بار دیگر بر ستاک گلبن بی برگ و بار

افسر زرین بر آرد ابر مروارید بار

ای بسا شب که من خشک لب از حسرت تو

بر زمین ریختم از دیده تر مروارید

که دیده چشمهٔ شیرین میان خرمن آتش

که دیده لعل رمّانی ز مروارید آبستن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165