سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هیچ کس دیدی که خواهد در دمی صدبار مرگ؟

مرگ را من خواستارم، مرگ به زین زندگی

خندید که این جان پدر جان پدر چند

هر چیز به من کرد همین جان پدر کرد

خاقان اعظم چون پدر شاه معظم چون پدر

فخر دو عالم چون پدر وز عالمش عار آمده

جهان را نیست مرگ اختیاری

که آن را از همه عالم تو داری

چو مرگ و زندگی باشد مقابل

سه نوع آمد حیاتش در سه منزل

اگر خواهی که این معنی بدانی

تو را هم هست مرگ و زندگانی

آن اگر سحرست ما را ده خبر

ور خدایی باشد ای جان پدر

بودی دل و دیده تنگ و تاریک

از دوری او به مرگ نزدیک

کز من به پدر بری سلامی

وز پی برسانیش پیامی

زان ملتمسی که از پدر کرد

اشراف قبیله را خبر کردتعداد ابیات منتشر شده : 365511