سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

درخت مریمش چون از بر افتاد

ز غم شد چون درخت مریم آزاد

عنان آن به که از مریم بتابی

که گر عیسی شوی گردش نیابی

پدر آدم اندرین عالم

هست از آن دم که زادهٔ مریم

چنان در کیش عیسی شد بدو شاد

که دخت خویش مریم را بدو داد

همچو مریم گوی پیش از فوت ملک

نقش را کالعوذ بالرحمن منک

گشت بی خود مریم و در بی خودی

گفت بجهم در پناه ایزدی

چندان دروغ و بهتان، گفتند آن جهودان

بر عیسی بن مریم، بر مریم و حواری

روزه کردم نذر چون مریم که هم مریم صفاست

خاطر روح القدس پیوند عیسی زای من

قضا چون زند جام عمرم به سنگ

به داغم شوددیده ها لاله رنگ

گل من نه تنها بدان رنگ و بوست

که پاکیزه دامان پاکیزه خوست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165