سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مزرعه ای را بفروختم تمام

کرد خریدار در آن جا مقام

بنده صاحب عیال و مال نداشت

بجز آن مزرعه منال نداشت

هزارش مزرعه در زیر کشت است

که زاد رفتن راه بهشت است

دنیا که هست مزرعه الآخرت درو

آسایش و مجاهده از نور و نار کش

کشت کن آنجا که نسیم و نمی است

خرمی مزرعه، ز آب و هواست

سرو چمن دل الف شعلهٔ آهیست

سرسبزی این مزرعه را برق گیاهیست

بر حاصا دنیا چفدر ناز توان کرد

سرتاسر این مزرعه یک مشت گیاهیست

اندرین مزرعه یک قاعده دیدم منکر

که خود آن قاعده بر کند زبنیاد مرا

رابعا چون سوخت ما را مزرعه

می ندانم خامسه از رابعه

حاصل مردم شده هر سو به باد

لیک شه از مزرعه خویش شاد

تعداد ابیات منتشر شده : 502624