سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در سر راه دید مزرعه ای

که در آن بود مردم بسیار

ملک این مزرعه دانی که ثباتی ندهد

آتشی از جگر جام در املاک انداز

ظاهر آن است که بی زاد و تهی دست رود

گر ازین مزرعه کس پر نکند انباری

آرزو جلگه لرینده بیز اکن مزرعه لر

دئییه سن ساقه لنیب قوی هله سنبللنسین

هر تخم که در مزرعه عمر فشاندیم

حیرت درویدیم و بحسرت نگریدیم

وهم است که در ششجهتش ریشه دویده ست

سرسبزی این مزرعه بی برگ کنب نیست

اشک است، درین مزرعه، تخمی که فشانیم

آه است، درین باغ، نهالی که رسانیم

ظاهر آنست که بی زاد و تهی دست رود

گر ازین مزرعه کس پر نکند انباری

ما جگر گوشهٔ کوهیم و پسرخواندهٔ ابر

هر کجا سبزتر آن مزرعه گردشگه ماست

غم مردن نبود جان غم اندوخته را

نیست از برق خطر مزرعه سوخته را

تعداد ابیات منتشر شده : 504917