سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ور تو اندر نگذری اکرام حق

بگذراند مر ترا از نه طبق

صوفی آن صورت مپندار ای عزیز

همچو طفلان تا کی از جوز و مویز

کی گذارد آنک رشک روشنیست

تا بگویم آنچ فرض و گفتنیست

خاطرش شد سوی صوفی قنق

اندر آن سودا فرو شد تا عنق

لازم آمد باز رفتن زین مقال

سوی آن افسانه بهر وصف حال

جسم ما جوز و مویزست ای پسر

گر تو مردی زین دو چیز اندر گذر

در وجودش لرزه ای بنهد که آن

نه به جامه به شود نه از آشیان

هر مرض دارد دوا می دان یقین

چون دوای رنج سرما پوستین

احمقانه از سنان رحمت مجو

زان شهی جو کان بود در دست او

گر مرا باران کند خرمن دهم

ور مرا ناوک کند در تن جهم

تعداد ابیات منتشر شده : 510165