سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای مسلمان تابکی، خون مسلمان ریختن؟

ای برادر تا بکی کین برادر داشتن؟

این یکی کافر و پسندیده

وین مسلمان ولی نکوهیده

مسلمان حقیقت گشته باشی

ز شرک مشرکان بگذشته باشی

دلم بر بت پرستی خو گرفته ست

مسلمان بودنم امکان نباشد

مردم صومعه مسلمان نیست

گر همه بوذرست و سلمانست

با دلم زلف ترا پیوندهاست

کافرست اما مسلمان دوستست

اولش از کافری رو تافتم

آخرش عین مسلمان یافتم

جهاد میدانی دیر، ملت دایانسین

مسلمان خواب غفلتدن اویانسین

عالمی جاودان کافر را

بحدیثی لبش مسلمان کرد

جان ازاین منزل غولان بسلامت نبرد

جزکسی کزسرتحقیق مسلمان گردد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165