سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز فصل ها که نوشتی یقین شدم که همی

دم مسیح بر مردگان فرستادی

نفسی از دم مسیح دمی

به من آور، که نیک ناشادم

گر حجاب از جانها بر خاستی

گفت هر جانی مسیح آساستی

همتش که اجری مسیح دهد

طوق در حلق قیصر اندازد

همچو مریم جان از آن آسیب جیب

حامله شد از مسیح دلفریب

ترسا پسرا مسیح سیرم کردی

من شیخ بدم راهب دیرم کردی

تا بگوید مسیح روح سخن

تا ببیند کلیم دل دیدار

تا ز اول خمش نشد مریم

در نیامد مسیح در گفتار

مهر تو بمهر خاتم جم ندهم

وصلت بدم مسیح مریم ندهم

نفسم روح خاصه روحِ مسیح

خاطرم بحر خاصه بحرِ عمیق

تعداد ابیات منتشر شده : 510165