سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چون با تونبود دوش با دوش

با خاک سیاه شد هم آغوش

گفتمش با تو روزگار خوش است

با تو خواهم که با تو کار خوش است

با دوستان مخلص با چاکران مشفق

با مطربان چابک با ساقیان دلبر

با فرهٔ فریدون با چهرهٔ منوچهر

با عزت سکندر با حشمت سلیمان

با صولت کیانی با دولت جوانی

با همت بلندی با فکرت متینی

ایشان با قیس بر سر جنگ

لیلی بی قیس با دلی تنگ

ایشان با قیس آب و آذر

لیلی با او چو شیر و شکر

با کمر نوشین روانی با کله کیخسروی

با کمان افراسیابی با کمند اسفندیار

با صورت نیکو که بیامیزد با او

با جبهٔ سقلاطون با شعر مطیر

با فر و برز البرز با شوکت فریبرز

با صولت تهمتن با سطوت نریمان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165