سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سخن زلف مشوش بگذار

دل ازین شیفته تر نتوان کرد

گزیده شمس دین ای از نهیبت

شده حال بداندیشان مشوش

تا قرض نساختش مشوش

خواهش به مذاق او نشد خوش

مسلسل کرد زلف ماهرویان

مشوش روزگار مهر جویان

دنیا نسزد ازو مشوش بودن

از سوز غمش دمی در آتش بودن

آنکه کارم چو طره برهم زد

همچو زلفم چرا مشوش کرد

اگر وقتی شود وقتت مشوش

ز زلف من فکن تاری در آتش»

جانانه هر آن کس که دی خوش دارد

جان .... بی دلان مشوش دارد

چه مستی بود کز بخاری شود

دماغی مشوّش سری گشته پست

یکی را کرد مجنون مشوش

به لیلی داد زنجیرش که می کش

تعداد ابیات منتشر شده : 486263