سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

که آمد بر سر اینک دولتی نیز

گر استقبال خواهی کرد برخیز

فرو هشته بدو زربفت دیبا

به رنگ دلپذیر و نقش زیبا

نغوله بسته بر لاله ز عنبر

ز گوش آویزه کرده لؤلؤ تر

ازان غافل که آن شب بس سیاه است

از آن تا صبح چندین ساله راه است

مرتب ساخت از بهر زلیخا

یکی دلکش عماری حجله آسا

شکن در سنگ خارا کرده از سم

گره بر خیزران افکنده از دم

به هر منزل که شد جای آن صنم را

خجالت داد بستان ارم را

غلامان مست جولان در تک و تاز

کنیزان جلوه گر از هودج ناز

چو زهاد قناعت کوش کم خوار

چو اصحاب تحمل بار بردار

خوش آن کس کز خیال و خواب بگذشت

سبکبار از چنین گرداب بگذشت

تعداد ابیات منتشر شده : 510165