سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر سایه فکندی تازیانه

برون جستی ز میدان زمانه

چو وحشی گور در صحرا تکاور

چو آبی مرغ در دریا شناور

به بر کرده قباهای قصب رنگ

چو غنچه نازک و چون نیشکر تنگ

دو صد طبله پر از مشک تتاری

ز بان و عنبر و عود قماری

گل بختش شگفتن کرد آغاز

همای دولتش آمد به پرواز

خبرهای خوش آورد از عزیزش

تهی از خویش و پر کرد از عزیزش

هزار امرد غلام فتنه انگیز

به عشوه جان ستان و غمزه خونریز

دو صد درج از گهرهای درخشان

ز یاقوت و در و لعل بدخشان

هزاران عاشق و معشوق در کار

به هر جا صد متاع و صد خریدار

برون او درون او همه پر

ز مسمار زر و آویزه در

تعداد ابیات منتشر شده : 510165