سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

لیک از لیلی وجود من پرست

این صدف پر از صفات آن درست

بعد از آن گفتند ای بابا به ما

شاه پیغامی فرستاد از وجا

گر شکستی نشد از شعر درست

آن نه از وزن ز بی وزنی توست

پیش از تو از آن دگری بود جهان

بعد از تو از آن دگری باشد هان

چون یفر المرء آید من اخیه

یهرب المولود یوما من ابیه

گفت تقصیر از تو باشد آن زمان

نی ز من ای قبله امن و امان

چون دهان از خوردن آن ساخت پاک

با خلیفه گفت دور از ترس و باک

اصل غیرتها بدانید از اله

آن خلقان فرع حق بی اشتباه

تو از آن اعراض او افغان مکن

خویشتن را ابله و نادان مکن

رستی از قلاب و سالوس و دغل

غر او دیدی عیان پیش از اجل

تعداد ابیات منتشر شده : 510165