سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیشتر کن

مرغ بیدل! شرح هجران مختصر، مختصر، مختصر کن

یک مرغ سر به دشنهٔ جلاد داده است

یک مرغ از آشیانه خود سرکشیده است

جهاد صورت و معنی چنین است

مکن شک اندین معنی یقین است

سحر تو اگر چه ز سحر سست شود سحر

خندید چو صبح آمد بر نور سحر بر

سحر وقت اسفار و رحلت بود

از آن در سحر مرغ نالان شود

یک مرغ ، پر شکسته و افتاده در قفس

یک مرغ ، پر به گوشهٔ اختر کشیده است

یک مرغ ، جفت و جوجه به شاهین سپرده است

یک مرغ جفت و جوجه ببر درکشیده است

مرغ سحر شناعت از آن زد چو مصریان

کان صاع دید ببار سحر درش

میی کان هر که خورد از دید معنی

برون تا زد ز جان دردید معنی

چون تو را دل اسیر معنی بود

عشق معنی ز صورت اولی بود

 • جستجوی زهی ملک جوانی خرم از تو اثا در نظامی گنجوی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی شماریت در فردوسی
 • جستجوی لقمه در همه ی آثار
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • جستجوی تو مرا در حافظ
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی هم صحبتی در همه ی آثار
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508665