سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

می بود تا به عهد تو بیچاره منتظر

کان وعده را نبود کسی جز تو منتظر

منتظر ایشان و هم او منتظر

تا که جمع آیند خلق منتشر

پرده برافگن که هزاران چو من

منتظر عارض زیبای تست

ناید اندر کرشمهٔ نظرت

هرچه تقدیر منتظر دارد

آمده ام با همه آلایشی

منتظر بخشش و بخشایشی

خواجه به رویی که مبیناد کس

منتظر او منشیناد کس

جمله جانهای گذشته منتظر

تا چگونه زاید آن جان بطر

برخیز هلا نه وقت خوابست

مه منتظر تو آفتابست

جمله استادند بیرون منتظر

تا درآید اول آن یار مصر

منتظر ایستاده ده فراش

تا چگونه رود حدیث هراش

تعداد ابیات منتشر شده : 508620