سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بامدادان از برای امتحان

ایستاد او منتظر بر آستان

دوستان منتظر مقدم میمون تواند

بیش ازین خود نشکیبند، بیا زودتری

که آن سر کوه بلند مستقر

هست خورشید سحر را منتظر

چشم امید شد از فرقت دلدار سفید

محتشم منتظر دولت دیدار هنوز

در آرزوی نسیمی ز زلف تو جانم

همیشه منتظر موکب صبا باشد

منتظر بودند کین قول نبیست

تا پدید آید که این اسرار چیست

بود اندر منظره شه منتظر

تا ببیند آنچ بنمودند سر

زلیخا منتظر در پرده خاص

دل او از طپش در پرده رقاص

تشنهٔ سوخته در ماه صیام

چون بود منتظر بانگ نماز

چون نبودش تیشه ای او دیر ماند

مشتری را منتظر آنجا نشاند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165