سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دو عالم منتظر اندر وصالم

که چون باشد بآخر عین حالم

عافیت می طلبی منتظر آفت باش

سر بالین طلبان تحفهٔ در است اینجا

ملک را دیده امید بر راه

نشسته منتظر با ناله و آه

ز بالا منتظر بر منظری ماه

نهاده دیده امید بر راه

تو ز ما فارغی و حلقه به گوشان درت

گوش امید به در، منتظر فرمانند

ز انتظار شب وصل تو مرا روز گذشت

می ندانم که چرا منتظر فردایی

عمریست که ما منتظر دولت وصلیم

با من نظری کن ز سر لطف و عنایت

ساقیا دختر رز منتظر مقدم ماست

بنشانش به سر حجله و داماد ببر

بگش ای در مایست تا بنگری که کیست

ای دلت منتظر ای جانت محتضر

قیامت در این حال ما منتظر

وگر بر نیندازد از رخ نقاب

تعداد ابیات منتشر شده : 508575