سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

عزل از من و نصب از من و دربار ازتو

تخت ازتو و تاج از تو و شاهی از من

گر فسونی یاد داری از مسیح

کو لب و دندان عیسی ای قبیح

آن دلیلی که ترا مانع شود

از عمل آن نقمت صانع بود

ای مخنث پیش رفته از سپاه

بر دروغ ریش تو کیرت گواه

گفت آنک با من ار یک بدمنش

بد بیندیشد بدرم اشکمش

گفت لوطی حمد لله را که من

بد نه اندیشیده ام با تو به فن

خایفان راه را کردی دلیر

از همه لرزان تری تو زیر زیر

نوری و نهان از من، حوری و رمان از من

بوس از تو و جان از من، بازار چنین خوش تر

چشمشان باشد گذاره از سبب

در گذشته از حجب از فضل رب

خطا کردم من، اینها از من آید

چنان دان کین چنین ها از من آید

تعداد ابیات منتشر شده : 510165