سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای میان تو چو یک موی و دهان یکسر موی

نتوان دیدن از آن موی میان یک سر موی

سنانش از موی باریکی سترده

ز چشم موی بینان موی برده

میانش موی بل کز موی نیمی

ز باریکی بر او از موی بیمی

بی موی میانت تن من در شب هجران

چون موی میانت شده باریکتر از موی

آن موی میان تو که سازد کمر از موی

موئی بمیان آمده یا موی میانست

موی سپید، آیت پیری است در جهان

گوش تو از سپیدی مو شکوه ها شنید

ای شده با موی سیاه از غرور

از نفر موی سفیدان نفور

ز سری، موی سپیدی روئید

خنده ها کرد بر او موی سیاه

موی سیهم سفید کردی به کرم

با موی سفید رو سیاهم نکنی

ور نمی یابد آن سلسله موی

کار جانم به یکی موی آویختتعداد ابیات منتشر شده : 288224