سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای میان تو چو یک موی و دهان یکسر موی

نتوان دیدن از آن موی میان یک سر موی

سنانش از موی باریکی سترده

ز چشم موی بینان موی برده

میانش موی بل کز موی نیمی

ز باریکی بر او از موی بیمی

بی موی میانت تن من در شب هجران

چون موی میانت شده باریکتر از موی

هست آن موی سیه وصف بشر

نیست آن مو موی ریش و موی سر

آن موی میان تو که سازد کمر از موی

موئی بمیان آمده یا موی میانست

دور شکرش ز موی میمی

زیر کمرش ز موی نیمی

دست بافنده موی اگر بافد

کی تواند که موی بشکافد؟

موی سپید، آیت پیری است در جهان

گوش تو از سپیدی مو شکوه ها شنید

ای شده با موی سیاه از غرور

از نفر موی سفیدان نفورتعداد ابیات منتشر شده : 365483