سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

باریک تر از موی شدند اهل دل اما

آگاهی از آن موی میان هیچ ندادند

شد موی سفید و من رها کرده نیم

در نامهٔ خود بجای یک موی سفید

موی من بنگر چوخواهی عاشقی سیمین سرشک

موی او بنگر چو خواهی دلبری زرین کمر

ای نهان داشتگان موی ز سر بگشایید

وز سر موی سر آغوش به زر بگشایید

گر چه از موی کوه کم زاید

کوه غم در دلم ز موی تو زاد

ای سبزه دمانیده بگرد قمر از موی

سر سبزی خط سیهت سر بسر از موی

ناوک چشم تو گر موی شکافد شاید

کابروت فرق ندارد ز کمان یک سر موی

فصل دی ماه و مرا موی همین برزنخست

پشت گرمی بچنین موی درین فصل کراست

همچو موی مژه از چشم برستت مرا

هریکی موی که بر پشت ددی در صحراست

میان مشک و خطت فرق نیست یک سر موی

ولیک موی تو از مشک برسرآمده استتعداد ابیات منتشر شده : 365541