سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

میان مشک و خطت فرق نیست یک سر موی

ولیک موی تو از مشک برسرآمده است

عشق چو مرد را برد موی کشان به میکده

موی سفید ننگرد پیر سیه گلیم را

گه موی مهی بیند بر روی پریشان

از مویه به خود پیچد چون موی بر آذر

ما چو موی تو همه حلقه بگوشت شده ایم

حلقه موی پریشان تو سر حلقه ماست

گرفته موی وز دنیا برون کشیده اجل

حسود جاه تو را همچو موی را ز خمیر

مرا چو موی سرت ساخت چشم جادویت

که موی سر ز پی جادویی به کار آید

تو بهنگام سخن گر نشوی موی شکاف

کس نیابد ز دهان تو نشان یک سر موی

خواجو ار زانکه بهر موی زبانی گردد

نکند از غم عشق تو بیان یک سر موی

ز بس که تیغ زبان موی کرد خاقانی

تن چو موی به مویه ز تیغ برهاندیم

باید که تنم گردد چون موی به باریکی

شاید به کنار من آن موی میان آیدتعداد ابیات منتشر شده : 285465