سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مرا از خود سر مویی کن آگاه

که چون موی توام افتاده در راه

چو مویم، در غم آن موی مشکین

بمویی در نمیاید ترا این

چو موی از من بپشت افتادهیی باز

مکن این سرکشی چون مویت آغاز

اگر یک موی تو بینم ز سویی

بسر پیش تو بازآیم چو مویی

اگر چون موی گرد تو بر آیم

چو می از شادی آن بر سر آیم

منم یک موی با صد عیش ناخوش

ز بهر تو بهر مویی بلاکش

چو مویی هجرت آرد روی بر من

همی با تیغ خیزد موی بر من

چو از موی دو تای تو جدایم

چو مویت مانده با پشت دوتایم

چو بی موی تو ای سرکش بماندم

چو مویت پای بر آتش بماندم

مرا گرچه بمویی راه هم نیست

ز بیداد توام یک موی کم نیست

تعداد ابیات منتشر شده : 510165